Петко Иванов

"Препоръчвам индивидуалното обучение по английски език в тази езикова школа, тъй като се съобразяват с конкретните нужди на учащия се, настоящето му ниво, позволявайки му да напредва бързо и лесно. Оказа се, че изучаването на английски език индивидуално е в пъти по-ефикасно за мен, а и цените са повече от достъпни. Препоръчвам с две ръце!"

курс по бизнес английски език, ниво B2

Права за ползване на уеб сайта KURS.BG

Този уеб сайт е собственост на KURS.BG. KURS.BG си запазва правото да прави всякакви промени в данните и условията; да редактира страниците си и да прекратява достъпа до тях по всяко време и без предварително уведомление. С достъпа си до сайта и информацията в него Вие приемате, че сте се запознали с условията по-долу. 

1. Авторско право

Сайтът KURS.BG е създаден за Ваша лична и некомерсиална употреба. Цялото съдържание на този сайт (дизайнът, структурата, информацията, включително всички текстове и изображения/картинки) са предмет на авторското право. Те са собственост на KURS.BG, която притежава изключителното право за ползването им.

Можете да зареждате или да отпечатвате отделни страници и/или части, изображения и др. от www.kurs.bg, при условие, че не нарушавате изискванията и допустимото от ЗАПСП. Нямате право да копирате, изменяте, разпространявате, лицензирате, публикувате или продавате части или цялото съдържание на www.kurs.bg за каквато и да е публична или търговска цел, без предварително изрично писмено разрешение на KURS.BG. Сайтът www.kurs.bg може да съдържа материали, названия или търговски марки, собственост на други фирми, организации и сдружения, защитени от ЗАПСП.

2. Връзки с други сайтове в Интернет

KURS.BG може да съдържа линкове към други сайтове, които са собственост на трета страна. KURS.BG не носи отговорност за информацията, както и за нейната пълнота, съдържаща се в сайтове, към който сайтът www.kurs.bg има хипервръзки.

3. Отговорност

KURS.BG поддържа актуална информация на сайта. Въпреки това KURS.BG не гарантира точността и пълнотата на съдържанието в сайта www.kurs.bg. Цялата информация на сайта се представя във вид, подлежащ на примяна без предварително уведомление. KURS.BG не носи отговорност за обема, точността и пълнотата на информацията. При никакви обстоятелства KURS.BG не носи никаква отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа Ви или използването на този сайт. KURS.BG не гарантира безпроблемен и непрекъснат достъп до www.kurs.bg.