Петко Иванов

"Препоръчвам индивидуалното обучение по английски език в тази езикова школа, тъй като се съобразяват с конкретните нужди на учащия се, настоящето му ниво, позволявайки му да напредва бързо и лесно. Оказа се, че изучаването на английски език индивидуално е в пъти по-ефикасно за мен, а и цените са повече от достъпни. Препоръчвам с две ръце!"

курс по бизнес английски език, ниво B2

Политика за защита на личните данни в KURS.BG

 

Въведение

В съответствие с изискванията на Регламент 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета /Регламент/, приложим от 25.05.2018г., Ви предоставяме информация относно обработваните лични данни от Езикова Академия Евриста.

Настоящата политика дефинира начините на събиране, обработване и защита на личните данни на клиентите, доставчиците, контрагентите, кандидатстващите за работа и други лица, предоставящи личните си данни в нашата организация. Това включва лични данни, които се събират чрез нашите уебстраници www.evrista.bg, www.kurs.bg и всички поддомейни на тях , които са собственост на Езикова Академия Евриста, по телефона, чрез Zendesk chat, лично, по електронна поща, чрез социални приложения, чрез изпращане и получаване на данни от корпоративни клиенти, доставчици, контрагенти и партньори. Тази политика разяснява също Вашите права относно личните Ви данни и как можете да упражнявате тези права.

Евриста БГ ООД, с ЕИК 203672770, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1700, ул. „Проф. Христо Данов“ 19, вх. А, ет. 3, ап.409, е администратор на лични данни  по смисъла на приложимото законодателство и обработва Вашите данни законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин.

Определения/Дефиниции за целите на настоящата политика

 • Лични данни - означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко. Видовете лични данни, предмет на настоящата политика за личните данни са: основни данни; данни, които се предоставят при сключване на договор; данни за договорите; данни за обучението; данни за плащанията; данни за издаване на фактура; данни за комуникация с потребителите;
 • Обработване – означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване;

 

Длъжностно лице по защита на личните данни

Длъжностното лице по защита на личните данни на Езикова Академия Евриста е Камелия Конова, адрес: гр. София, бул. Цариградско шосе 15В, ет.1, ап.19, email: office@kurs.bg 

 

Категории лични данни, събирани и обработвани от Езикова Академия Евриста

Езикова Академия Евриста обработва следните категории лични данни:

 • Основни индивидуализиращи данни – име, презиме и фамилия, рождена дата;
 • Данни за обучение – език; ниво; резултат от тест за определяне на текущо езиково ниво; формат на обучението; тип обучение; форма на обучение;
 • Данни за плащанията– данни за историята на плащанията на потребителите във връзка с договори, сключени с Езикова Академия Евриста. Такива данни са: вид на плащането; размер на платената сума; начин на плащане; банкова сметка, когато плащането се извършва по банков път;
 • Данни за издаване на фактура – при издаване на фактура на физическо лице, следва потребителят да предостави своя единен граждански номер;
 • Данни за комуникация с потребителите – това са данните, които се обработват във връзка с комуникацията между Езикова Академия Евриста и потребителя. Такива данни са: информация за контакт с потребителя (напр. адрес на електронна поща; телефонен номер; адрес или др.); вид на комуникацията (писмено запитване; запитване през онлайн форма; имейл; телефонно обаждане или др.); дата на изпращане или на получаване на информация; информация съдържаща се в съответната комуникация;
 • Данни, които се предоставят при сключване на договор – лични данни, които потребителите е нужно да предоставят на Езикова Академия Евриста, за сключване не договори за услуги. Предоставянето им е доброволно, но без тях Езикова Академия Евриста не може да сключи договора за предоставяне на услуга. Такива данни са: имена на потребителя; единен граждански номер за български граждани; личен номер за чуждестранни лица; адрес;
 • Данни за договорите – вид на договора (напр. договор за индивидуално обучение; договор за групово обучение или др.); номер на договора и дата на сключване; дата на влизане в сила и срок на договора; предоставяне на услуги, в това число и допълнителни такива; размер на таксата за предоставянето на услугата; права и задължения на страните; информация за мястото на предоставяне на услугата;
 • данни при участие в обучение – вход и действия в платформата на електронни обучения; присъствия/отсъствия от занятия; данни от текущи, междинни и финални тестове;
 • Други лични данни, които ни разкривате - лични данни, съдържащи се във Ваши писма или съобщения до нас, в жалби, оплаквания, сигнали.
 • Лични данни на лица, свързани с корпоративни клиенти, партньори или доставчици – имена, телефон, ел. адрес и заемана в компанията позиция.
 • Лични данни, обработвани за целите на подобряване на клиентското обслужване/удовлетвореност и реклама – с цел подобряване на нашите услуги и качеството на обслужване от нашите служители, обработваме лични данни, съдържащи се във форми за обратна връзка от клиенти (вкл. на родители/настойници), клиентски анкети и допитвания, данни от оплаквания, жалби и похвали.
 • За целите на директния маркетинг, в случай, че сте ни предоставили съгласие, Езикова Академия Евриста използва Вашите данни за контакт, за да Ви информира за услуги, предлагани от дружеството.
 • Когато събираме данни, обозначаваме със звездичка (*) задължителните полета за попълване с информация, която ни е необходима, за да Ви дадем възможност да се възползвате от нашите услуги; за да Ви дадем достъп до тестовете за определяне на ниво на владеене на език; за да Ви изпратим нашия бюлетин, ако сте посочили, че желаете да го получавате или за да спазим някои законови изисквания (напр. фактуриране). Ако не ни предоставите информация в поле, маркирано със звездичка (*), това може да се отрази на възможността да Ви предоставим нашите услуги.
 • Когато лице кандидатства за работа събираме лични данни: три имена, дата на раждане, снимка, данни за образователния и професионалния опит, автобиография, мотивационно писмо, данни посочени от кандидатстващия в автобиографията и други.

Основни принципи при обработка налични данни от Езикова Академия Евриста

Обработваме лични данни за конкретни, изрично указани и законни цели, в съответствие с действащото законодателство. Обработваме лични данни добросъвестно и по прозрачен начин. Обработваме лични данни, за да предоставяме на потребителите по-добри услуги, съобразени с потребностите им. Съобщаваме на потребителите какви личи данни събираме, както и защо и как го правим. Обработката на лични данни няма да надхвърля периода необходим за постигането на тези цели, освен ако сме задължени да ги съхраним в съответствие с приложимото законодателство. Зачитаме правата, които потребителите имат по силата на законодателството за защита на личните данни, в това число правото на достъп до лични данни, правото на коригиране на лични данни и др. Не събираме и не обработваме лични данни, които се отнасят за следното: разкриват расов или етнически произход; разкриват политически, религиозни или философски убеждения; генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние на потребителите. Личните данни на потребителите се събират от лицата, за които се отнасят.

Цели на обработването на лични данни от Езикова Академия Евриста

Езикова Академия Евриста събира и обработва лични данни във връзка с предоставянето на услугите на дружеството. Събираме лични данни директно от потребителите в преддоговорни отношения с тях (когато даден потребител изрази желание да получи конкретна услуга от Езикова Академия Евриста); при сключване на индивидуален договор за конкретна услуга; при или по повод изпълнението, изменението, допълването или прекратяването на договор сключен между Езикова Академия Евриста и потребителите.

Обработката на лични данни от Езикова Академия Евриста винаги е свързана с услуга или е поискана от субекта на данните към настоящия момента или в предходен момент. Обработваме Вашите данни:

 • за регистрация на потребител в система за управление на клиентите;
 • за да предоставим възможност да се направи тест за определяне на ниво по език;
 • за да приемем заявка за обучение/изпит;
 • за да подготвим платежни документи;
 • за да издадем сертификат за преминато обучение;
 • за осъществяване на връзка с потребителя и изпращане на информация към него, включително при изразено желание – за изпращане на бюлетини и рекламни съобщения;
 • за да Ви идентифицираме;

В зависимост от целта, за която се използват данните, правните основания за обработка на лични данни, могат да бъдат:

 • за подготовка и изпълнение на договор за услуга; за да предоставим заявена услуга или за предприемане на стъпки по Ваше искане преди сключване на договор;
 • за предоставяне, управление, изпълнение и фактуриране на заявени от клиента услуги;
 • за обработка на жалби, оплаквания, препоръки и други комуникации с клиенти;
 • за осъществяване на контакт, например за отправяне на важни съобщения и уведомления;
 • за да предоставим услуга на основание сключен между Вашия работодател и Езикова Академия Евриста договор за корпоративно обучение;
 • за да Ви предоставим услуга на основание сключен между Езикова Академия Евриста и партньори договор за сътрудничество, в случаите, когато сте осъществили пряк контакт и сте заявили услуга при нашия партньор.

Основание за обработка на данните

Съгласие

Езикова Академия Евриста обработва Вашите лични данни, съгласно чл. 6, б. „а“ от Регламент ЕС 2016/679, в случаите когато е необходимо изричното Ви, свободно изразено, конкретно и информирано съгласие за обработване на личните Ви данни. В случаите, когато такова съгласие е необходимо за обработка на личните Ви данни и Вие вземете информирано решение да не го предоставите, Езикова Академия Евриста може да не бъде в състояние да предостави съответния продукт/услуга, за който съгласието е било необходимо. Когато обработването на личните Ви данни за конкретна цел се основава на дадено съгласие, Вие можете да го оттеглите по всяко време, без да се засяга законосъобразността на обработването преди неговото оттегляне.

Договор

Езикова Академия Евриста обработва Вашите лични данни, съгласно чл. 6, б. „б“ от Регламент ЕС 2016/679, когато обработването е необходимо за изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна, или за предприемане на стъпки по искане на лицето за сключване на договор. В случаите, когато предприемете стъпки за сключване на договор с Езикова Академия Евриста и/или сключите договор с Езикова Академия Евриста, е необходимо да предоставите информация, представляваща лични данни, за да може Евриста да предприеме стъпките за предоставяне на продукти/услуги, които желаете да Ви бъдат предоставени с договора. Непредоставянето на личните Ви данни ще доведе до невъзможност за администратора да осигури услугите, за които сте изявили желание, предприемайки стъпки преди сключване на договор.

Законова задължение

На основание чл. 6, б. „в“ от Регламент ЕС 2016/679, Езикова Академия Евриста обработва лични данни, за да спазва законовите задължения, действащото в страната финансово, данъчно и счетоводно законодателство.

Легитимен интерес

Вашите лични данни се обработват при спазване на чл. 6, б. „е“ от Регламент ЕС 2016/679, за целите на легитимния интерес на Езикова Академия Евриста, за целите на легитимния интерес на Езикова Академия Евриста, в случаите, когато се извършват дейности по:

 • когато се предоставят данни на трети страни: при изпълнение на законови или договорни задължения на администратора, или на друго валидно правно основание
 • за проучване и подобряване на клиентското обслужване на Езикова Академия Евриста, както и целите на маркетингови и пазарни проучвания и анализи.

Когато обработването на личните Ви данни за конкретна цел се основава на легитимните интереси на Езикова Академия Евриста, Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването за конкретната цел.

Предаване на лични данни

Езикова Академия Евриста не споделя, продава, отдава, търгува или прехвърля лична информация, събрана от клиентите си.

В случай, че възникне необходимост от предаване на обработвани от Езикова Академия Евриста лични данни и при наличието на законно основание, ще се спазват разпоредбите на Регламент ЕС 2016/679.

Срок на обработване и съхранение на личните данни

Езикова Академия Евриста обработва и съхранява личните данни на потребителите толкова дълго, колкото е необходимо за изпълнение на целите и доказването на изпълнението им. Езикова Академия Евриста обработва Вашите лични данни за сроковете, установени в действащото в страната законодателство и от регулаторните надзорни органи. След изтичане на законово/регулаторно установените срокове, Езикова Академия Евриста ще изтрие Вашите лични данни. Лични данни, за които липсва изрично законово/надзорно задължение за съхранение, ще бъдат изтривани след постигане на целите, за които личните данни са събрани и се обработват.

Упражняване на права

В допълнение на предоставената информация, Езикова Академия Евриста Ви предоставя информация относно правата, които имате като субекти на лични данни и които можете да упражните при спазване на условията, посочени в Регламент ЕС 2016/679:

Право на достъп на субекта на данните

Право да искате от администратора достъп до обработваните лични данни, свързани с Вас, съгласно чл. 15 от Регламент ЕС 2016/679.

Право на коригиране

Право да искате коригиране на обработваните лични данни, свързани с Вас, съгласно чл. 16 от Регламент ЕС 2016/679.

Право на изтриване (право „да бъдеш забравен“)

Право да искате изтриване на личните Ви данни (право „да бъдеш забравен“), съгласно чл. 17 от Регламент ЕС 2016/679, в случаите, когато:

 • Няма законово или договорно основание за обработването им.
 • Когато личните данни не са необходими повече за целите, за които са били събрани или обработвани.
 • При оттегляне на изричното съгласие, в случаите, когато лични данни се обработват само на основание изрично дадено съгласие на субект.
 • В други случаи, предвидени в Регламент ЕС 2016/679.

Право на ограничаване на обработването

Право да искате ограничаване на обработването, съгласно чл. 18 от Регламент ЕС 2016/679.

Право на преносимост на данните

Право на преносимост наличните данни, които Ви засягат и които сте предоставили на администратора, при условия на чл. 20 от Регламент ЕС 2016/679.

Право на възражение

Право на възражение срещу обработването на лични данни, съгласно чл. 21 от Регламент ЕС 2016/679 в случаите, когато обработването е основано на легитимни интереси, включително профилиране или когато се обработват данни за целите на директния маркетинг, включващ профилиране.

Оттегляне на съгласие

Право да оттеглите свободно изразеното си, конкретно, информирано и недвусмислено съгласие за обработване на личните Ви данни. При оттегляне на съгласието, имайте предвид, че не се засяга законосъобразността на обработването на данните преди съгласието да бъде оттеглено.

Действащ надзорен орган

Действащият в страната надзорен орган по въпросите на личните данни, към когато може да се обърнете при спор или несъгласие относно обработването на личните Ви данни, е Комисията за защита на личните данни.

Потребителите имат право да подават жалби или сигнали до Комисията за защита на личните данни (КЗЛД), в случай че според тях Езикова Академия Евриста нарушава законодателството за защита на личните данни. Инструкции за подаването на жалби са публикувани на уеб-сайта на КЗЛД: https://www.cpdp.bg

Комисия за защита на личните данни, седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ No2; тел. 02/9153518, e-mail: kzld@cpdp.bg.