1. Тест за определяне на текущо ниво на владеене на езика
  • Записването за езиков курс за ниво различно от Starter в зависимост от езика, става след полагане на входен тест на място в Езиков Център KURS.BG или онлайн в сайта: www.kurs.bg
  • За курсисти, които не са посещавали предходно ниво в KURS.BG, попълването на входен тест е задължително.
  • Явяването на този тест е безплатно.
 2. Записване на езиков курс
  • Записването за курс става чрез подписване на договор за обучение и заплащане на таксата за него. 
  • Записването се приема, че е настъпило след заплащане на курса съобразно индивидуалния договор.
  • Индивидуалните договори на курсисти под 18г. се подписват с родител/настойник.
  • Курсистите могат да се запишат за участие в курс на място в офиса на KURS.BG; по телефон; имейл или чрез заявка през сайта на KURS.BG.
  • Запазеното място без внесена предплата се пази 5 работни дни.
  • Заплащането на таксата може да бъде извършено:
   • В брой;
   • По банков път (в основание за плащане се отбелязва името на курсиста, както и вида курс);
 3. Такси
  • Таксата за конкретния курс се посочва в договора за обучение.
  • Таксата включва:
   • Учебните часове предвидени за всяко от езиковите нива;
   • Провеждането на периодични тестове в рамките на курса, тяхната проверка и оценка;
   • Допълнителни учебни материали, необходими за курса, ако са предвидени такива по учебен план;
   • Провеждане, проверка и оценка на финален тест за всяко отделно ниво на определената в графика на курса дата;
   • Издаване на сертификат за успешно завършване на съответното ниво;
   • Таксата за курса НЕ включва учебните материали ( учебник, диск, учебна тетрадка). Те се заплащат отделно от курсиста.
 4. Специфика на груповото обучение
  • Курсът се провежда по предварително установения график в определените за това часове.
  • При сформиране на група от 3 човека нивата са с намален хорариум.
  • Минималният брой курсисти за сформиране на курс са 4 човека за пълен хорариум.
  • Пропуснато занятие или част от него по вина на курсиста не се компенсира от KURS.BG.
  • Датите на учебните дни, на ваканциите и празничните дни са уточнени преди започване на курса.
  • Избирайки групова форма на обучение, курсистът приема ангажимент за  поведение на колегиалност и толерантност спрямо другите курсисти в групата.
  • KURS.BG си запазва правото да прави промени в графика и местоположението на учебните занятия.
 5. Включване в група след началото на курса
  • Включване на курсист в започнал курс е възможно в рамките на свободните места, като попълване на входен тест е задължително.
  • Пропуснатите часове не се приспадат от цената на курса. KURS.BG предлага индивидуални консултации, с цел наваксване на пропуснатия материал.
 6. Отказ от участие в курс от страна на курсиста
  • Отказ преди началото на курса:
   • Курсистът може да заяви отказ от участие в курс най-късно 7 (седем) календарни дни преди неговото начало, като в такъв случай се удържа административна такса в размер на 50лв
   • При заявяване на отказ в рамките на седем дни до началото на курса, таксата се връща като се удължа административна такса в размер на 30% от пълната такса. Таксата се връща на следващия ден след като е заявено искането.
  • Отказ след началото на курса (датата на първо занятие):
   • При отказ след началото на курса, курсистът НЯМА право на възстановяване на  платената такса.
  • Със записването на курс, курсистът прави избор да посещава учебните занятия. В случай на отсъствие и пропускане на учебните занятия, KURS.BG не възстановява заплатената такса.
 7. Прекратяване на обучението от страна на KURS.BG
  • Обучението на курсист може да бъде прекратено от страна на KURS.BG в следните случаи:
  • Нарушаване на дисциплината от страна на курсиста. KURS.BG има правото да прекрати обучението на курсист, който с поведението си пречи на протичането на нормален учебен процес, без да дължи на курсиста връщане на такса.
  • Неплащане на такса. KURS.BG има право да прекрати обучението на курсист, който е избрал да заплаща обучението си на вноски и забавя или не плаща таксата си в уговорения срок.
  • При забавяне или неплащане на първа или непълна вноска, курсистът не може да започне своето обучение.
  • KURS.BG си запазва правото да отмени курс в случай, че не се съберат достатъчен брой курсисти. В такива случаи ще предложим алтернатива или възстановяване на цялата такса за обучението. Такса за обучение се връща в пълен  размер само при отмяна на курс. 
 8. Финален тест и сертификати
  • Сертификат за преминат курс получава всеки курсист, чиито резултати покриват установените академични норми.
  • В края на всяко ниво е предвиден финален тест върху материала от съответното ниво.
  • Преподавателят е длъжен да информира курсистите относно вида на компонентите, които съдържа теста и системата за оценяване на резултатите.
  • За успешно положен тест се счита такъв с най-малко 70% верни отговори.
  • Резултатът от финалния тест се обявява до два дни след полагане на теста.
  • Финалният тест е безплатен, когато се полага от цялата група на определената в програмата дата.
  • Не се издава сертификат на курсисти, неположили финален тест, дори да са присъствали на целия курс.
  • Курсист, който желае да положи финален тест самостоятелно, на дата различна от обявената в програмата на курса, заявява това не по-късно от два дни преди желаната дата за полагане на тест. В този случай таксата за полагане на теста е в размер на 20лв.
  • Курсист, който не е издържал финалния тест или желае да повиши резултата си има право да положи повторно финален тест. В този случай таксата за полагане на теста е в размер на 20лв.
 9. Индивидуално обучение
  • Индивидуалното обучение се провежда в удобно за курсиста и преподавателя време.
  • Индивидуалното обучение се заплаща  с предплащане на определен брой занятия според индивидуалния договор на курсиста.
  • Курсистът има право на отлагане на урока, ако това е поне 24 часа преди часа на провеждането му.
  • При отменен в деня на провеждането му урок или при неявяване на курсиста, урокът се счита за проведен и следва да бъде заплатен от страна на курсиста и таксата не се възстановява.
  • Курсистът има право сам да избере системата на обучение при индивидуалните уроци спрямо неговите нужди.
 10. Други
  • KURS.BG има право да снима учебния процес и да използва материалите за презентационни цели на своята дейност.
  • Настоящите общи условия са публични и за удобство на курсистите са публикувани в уеб страницата на KURS.BG (www.kurs.bg). Общите условия могат да бъдат променяни като уведомяването на курсистите за промяната става чрез публикуването им в уеб страницата на KURS.BG.